Petrischule Höxter

 

Abschlussklassen im Sommer 2023

Hr. Barkhausen
Fr. Sonntag
K. Müller/S. Pamme
Fr. Hamel
Fr. Kossak/A. Weber

 

Abschlussklassen im Sommer 2022

Fr. Linnenberg
Fr. Trepschick
Fr. Mauer

 

Abschlussklassen im Sommer 2021

Fr. T. Pamme
Fr. Gemmeke
Hr. Brümmer
Fr. S. Müller

 

Abschlussklassen im Sommer 2020

Fr. Happe
Fr. Büker/Fr. Reen
Fr. Gonzaga

 

Abschlussklassen im Sommer 2019

Fr. Oebbeke
K. Müller/S. Pamme
Fr. Kossak/A. Weber
Hr. Barkhausen

 

Abschlussklassen im Sommer 2018

Fr. Lücke-Erner
Hr. Stecker/ Hr. Brümmer

 

Abschlussklassen im Sommer 2017

Fr. Schoppmeier
Fr. Gemmeke
Fr. Sonntag/ Fr. Scheideler
Fr. S. Müller

 

Abschlussklassen im Sommer 2016

Fr. Büker/ Fr. Reen
Fr. Happe/ Fr. Weber
Hr. Koch

 

Abschlussklassen im Sommer 2015

Fr. Hasenbein
Fr. Lammert
Fr. A. Weber

 

Abschlussklassen im Sommer 2014

Hr. Stecker
Hr. Pass
Fr. Lücke

 

Abschlussklassen im Sommer 2013

Fr. Schoppmeier
Fr. Quest
Fr. Gemmeke
Fr. Bilstein

 

Abschlussklassen im Sommer 2012

Fr. Blaschke
Hr. Stecker
Fr. Sonntag
Fr. K. Müller

 

Abschlussklassen im Sommer 2011

Fr. S. Müller
Fr. Lammert
Fr. Happe
Fr. Seeboth

 

Abschlussklassen im Sommer 2010

Fr. Büker
Fr. Held
Fr. Becker
Fr. Schürholz
Hr. Hartmann